Mini Website sebagai Sarana Berbagi Pengetahuan

PIDATO BAHASA LAMPUNG DAN ARTINYA (TERBARU)

Guruberbahasa.com

Pidato Tentang Kebersihan Lingkungan

Assalamualaikum warahmatuhllahi wabarakatuh
Tabik Pun

Selamat tukuk,bapak jama ibu sai ikam hormati.
Dija Ikam sebagai ketua RW di Kappung inji ngucapko puji syukur jama Tuhan Sai Maha Esa atas izinni gham dapok kuppul dija. Ikam munih Neghima nihan ulih bapak jama ibu dapok ghatong dija.

Keghatongan ikam dija haga ngingokko betapa pentingni gham ngejaga kebersihan lingkunganni gham. Khususni nyin penyakik demam berdarah sai lagi musim di lingkunganni gham. Penyakik hina disebabko ulih mak bersihni lingkungan. Ulih jak hina Ikam haga nyin bapak Ibu sai dija teghus memperhatiko kebersihan lingkungan gham. Hina gham lakuko nyin penyakik mak kena di masyarakat.                                                                                                                            
                                                         
Lapah gham guwaiko 3M, yaitu menimbun kaling-kaling bekas,  menguras bak mandi, menutup ghang nappung wai. Sapa lagi sai haga ngejaga likkungan gham ki mak gham.

Balak haghapan ikam supaya hal hina dapok jadi peghhatian gham saunyinni. Ikam munih kilu mahhap kalau dilom nyappaiko hijo Ikam wat kekughangan.

Ikah Hina sai dapok Ikam sappaiko. Teghima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pidato di Atas adalah Karangan SISWA SDS 01 GPM


TERJEMAHAN:Assalamualaikum warahmatuhllahi wabarakatuh

Selamat pagi,bapak dan ibu yang saya hormati.
Disini saya sebagai ketua RW di Kampung ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita dapat berkumpul disini. Saya juga berterima kasih karena bapak dan ibu dapat hadir.

Kedatangan saya ingin mengingatkan betapa pentingnya kita harus menjaga kebersihan. Khususnya untuk penyakit demam berdarah yang timbul akibat tidak bersihnya lingkungan. Maka dari itu saya ingin bapak dan ibu untuk memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Supaya penyakit tidak timbul di masyarakat.                                         
Mari kita galakkan kegiatan 3M yaitu menimbun kaleng-kaleng bekas,  menguras bak mandi, menutup tempat- tempat penampungan air. Siapa lagi yang akan menjaga kebersihan kebersihan lingkungan kita kalau bukan kita sendiri.

Besar harapan saya hal tersebut menjadi perhatian bapak dan ibu, saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang berkenan dihati bapak dan ibu.  Demikian atas kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh      
Tag : Pidato
0 Komentar untuk "PIDATO BAHASA LAMPUNG DAN ARTINYA (TERBARU)"

Silakan Tulis KOMENTAR yang tidak mengandung SARA DAN P*RN*GRAFI.

Back To Top